Our members Udruga poslodavaca u zdravstvu

O nama

Hrvatska udruga poslodavaca u zdravstvu je najzna?ajnija udruga u djelatnosti zdravstva s šezdesetogodišnjom tradicijom, te je nastavak povijesnog slijeda udruživanja subjekata u zdravstvenoj djelatnosti ?iji po?eci sežu od 1952. godine. U svojem ?lanstvu okuplja gotovo sve javne zdravstvene ustanove, kao i znatan broj privatnih. ?lanice ove Udruge, osim u tijelima Udruge (Skupština, Predsjedništvo, Nadzorni odbor) posebno djeluju unutar stru?nih društava oblikovanih prema profilu zdravstvenih ustanova. To su Stru?no društvo bolnica, Stru?no društvo domova zdravlja, Stru?no društvo zavoda za javno zdravstvo, Stru?no društvo zavoda za hitnu medicinu, Stru?no društvo ljekarni i Stru?no društvo poliklinika. Stru?na društva Udruge redovno održavaju sastanke na kojima se obra?uju aktualne teme iz domene poslovanja tih zdravstvenih ustanova, utjecaja pravno-regulatornog okvira na njih, te pitanja ugovornog odnosa s HZZO-om.

Udruga svojim ?lanicama pruža svakodnevnu pravnu i ekonomsku podršku, zastupanje ustanova kroz radna tijela u Ministarstvu zdravlja i HZZO-a, lobiranje prema zdravstvenoj administraciji, mogu?nost izrade usporedne analize kretanja klju?nih pokazatelja poslovanja (prihoda, rashoda, financijskog rezultata, obveza, potraživanja i dr.) zdravstvenih ustanova s prosjekom pokazatelja usporedivih ustanova grupacije (KAIP).

Udruga svakodnevno obavještava svoje ?lanice putem e-maila o svim aktivnostima tijela i uprave Udruge, izmjenama zakonske regulative, uvjetima financijskog poslovanja i drugim aktualnostima vezanim uz zdravstvo, te nudi mogu?nost pregled teku?ih objava u tisku vezanih uz zdravstvo putem mobilne aplikacije (Viber).

Dnevno ažuriramo portal Udruge informacijama o aktivnostima Udruge i aktualnostima vezanim uz zdravstvo.

Tijekom posljednje dvije godine, Udruga je posebnu pažnju posvetila reviziji cijena zdravstvenih usluga (DTS i DTP) ?iju je korekciju, prema prijedlogu ?lanica Udruge, i ostvarila. Tako?er, s obzirom na novi model ugovaranja bolni?ke zdravstvene zaštite, Udruga je za svoje ?lanice provela edukaciju iz šifriranja i kodiranja DTS-a, što je uvelike utjecalo na prihodnu stranu tih zdravstvenih ustanova.

U okviru svojih redovnih djelatnosti, pravna služba Udruge pruža usluge izrade ili korekcije pravnih akata zdravstvenih ustanova, pravnu asistenciju pri donošenju odluka upravnog vije?a, te interpretaciju izmjena pravnih propisa iz djelatnosti zdravstva i onih koji imaju utjecaj na uvjete poslovanja zdravstvenih ustanova.

Tako?er, Udruga je ?lan pregovara?kog odbora Vlade Republike Hrvatske u procesu kolektivnog pregovaranja u sustavu zdravstva i zdravstvenog osiguranja, te kroz to tijelo artikulira prijedloge svojih ?lanica koji su uvaženi u netom završenom kolektivnom pregovaranju.

Udruga ve? preko 40 godina održava savjetovanja i simpozije dva do tri puta godišnje koja okupljaju najzna?ajnije sudionike u sustavu zdravstva Hrvatske. ?lanice Udruge ostvaruju zna?ajne popuste na sudjelovanje na svim savjetovanjima, simpozijima i seminarima u organizaciji i suorganizaciji Udruge.

Udruga je ove godine zapo?ela i s izuzetno aktualnim programom jednogodišnje edukacije ”Menadžment u zdravstvu” certificirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a u predstoje?em razdoblju održati ?e Seminar i radionicu na temu pripreme projekata, izrade projektne dokumentacije i prijave na natje?aj za financiranje iz sredstava EU.