Our members Asociácia nemocníc Slovenska (ANS)

Hospital Association of Slovakia (ANS)

O nás

Asociácia nemocníc Slovenska (ďalej ANS) je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením právnických osôb, lôžkových prípadne iných zdravotníckych zariadení s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, ktoré vzniklo na podnet riaditeľov nemocníc v roku 1991 a v súčasnosti združuje 71 zdravotníckych zariadení. Prezidentom ANS je v súčasnosti MUDr. Marián Petko, MPH – riaditeľ NsP sv. Jakuba Bardejov n.o. a viceprezidentmi MUDr. Peter Bizovský, MPH – riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, n. o. Stará Ľubovňa a MUDr. Igor Pramuk, MPH – Affairs Director Svet zdravia, a.s.

Poslaním ANS je združovať zdravotnícke zariadenia na území Slovenskej republiky za účelom spoločného postupu pri riešení ich problematiky v oblasti ekonomickej, legislatívnej, zamestnávateľskej a odbornej. Postavenie členov ANS je založené na princípe rovnosti a vzájomnej solidarity.

Najvyšším orgánom ANS je Zhromaždenie členov ANS zložené zo zástupcov jednotlivých členov t. j. riaditeľov alebo nimi poverených zástupcov. Zasadnutia ZČ ANS sa konajú minimálne dvakrát ročne. Výkonným a riadiacim orgánom ANS je Rada ANS a v období medzi dvomi Zhromaždeniami členov ANS je najvyšším orgánom ANS. Zasadnutia Rady ANS sa konajú najmenej desaťkrát ročne. Funkcie členov Rady ANS sú čestné. Počet členov Rady ANS je ll, podľa štruktúry zdravotníckych zariadení a existujúcich regiónov. Zdravotnícke zariadenia príslušného regiónu ANS sú združené v Regionálnych ANS, ktorá si volí zo svojich členov jedného zástupcu do Rady ANS. Na rokovania Rady ANS sú zároveň prizývaní zástupcovia všetkých typov nemocníc. Kontrolným orgánom ANS je Dozorná rada ANS. Organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť Kancelária ANS.

ANS je financovaná z členských príspevkov svojich členov. Členský príspevok pozostáva zo základného členského príspevku vo výške 420 EUR a členského za zamestnancov vo výške 0,6 EUR na jedného pracovníka ZZ na rok.

ANS je od roku 1993 členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR), čím získala priamy kontakt nielen so zamestnávateľskou obcou, ale aj kontakt s vládou SR a odbormi a získala možnosť presadzovať záujmy svojich členov pri príprave legislatívy. Ako člen AZZZ SR sa prezident ANS zúčastňuje zasadnutí odvetvovej Rady hospodárskej a sociálnej dohody v rezorte zdravotníctva /RHSD – odvetvová tripartita/ a viceprezident ANS zasadnutí Rady hospodárskeho a sociálneho partnerstva (RHSP).
Sme toho názoru, že keď sa združí viac subjektov, ktoré sa vedia dohodnúť, máme väčší predpoklad úspechu pri presadzovaní našich spoločných požiadaviek a potrieb.